Banner

Vedtægter for ØBG Silkeborg Basketball

1. Navn

Stk. 1. Foreningens navn er ”Silkeborg basketball – ØBG”.

Stk. 2. Foreningen har hjemme i Silkeborg Kommune

Stk. 3. Foreningen er en del af ØBG Silkeborg.

Herudover er foreningen medlem af DGI og DBBF

ØBG Basketball arbejder selvstændigt og uafhængigt af Hovedafdelingen, ØBG Silkeborg.

2. Formål

Stk. 1. ØBG basketball’s mål bygger videre på hovedforeningens værdier. Foreningens formål er fysisk udfoldelse og socialsamvær, bygget op omkring basketball. Følgende oplistede mål er mål for basketball afdelingen som forening.

 • At bidrage til sundhed og trivsel i Silkeborg
 • At skabe trygge rammer for klubbens medlemmer og omgangskreds
 • At udvikle medlemmer både sportslig og personlig
 • At udfordre de unge
 • At udbrede kendskabet til spillet og ØBG basketball
 • At opretholde et godt socialt samvær
 • At tilbyde uddannelse indenfor basketball
 • At udvikle nye trænere, ledere og domme

3. Medlemskreds

Stk. 1. Som medlemmer optages enhver, som har lyst og vilje til at arbejde for foreningens formål

Stk. 2. Medlemskab af Silkeborg basketball – ØBG opnås ved betaling af kontingent.

Stk. 3. Udmeldelse kan ske ved henvendelse til foreningens trænere, kasserer eller formand.

Stk. 4. Kontingent fastsættes af bestyrelsen og godkendes på generalforsamlingen. Medlemmer betaler et af generalforsamlingens godkendte kontingent. Foreningens ledere og trænere er fritaget for at betale kontingent.

4. Karantæne og eksklusion

Et medlem kan idømmes karantæne for kortere eller længere tid eller – i særlige tilfælde udelukkes af foreningen

a) Ved at undlade at betale kontingent inden 3 måneder efter forfaldsdagen – udelukkes pågældende automatisk

b) Ved i omtale eller handling skade foreningens interesser og anseelse.

Afgørelsen træffes i hvert enkelt tilfælde af foreningens bestyrelse.

Den udelukkede har ret til at få udelukkelsen optaget som punkt på førstkommende generalforsamling, hvor den pågældende har ret til at være til stede og tale.

5. Generalforsamling

Stk. 1. Generalforsamlingen er foreningens største myndighed.

Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt i april/maj måned og indkaldes med mindst to ugers varsel med angivelse ved enten brev eller e- mail til klubbens trænere, ledere og bestyrelsens medlemmer. Desuden annonceres dette også på klubbens hjemmeside. Indkaldelsen udsendes også til alle medlemmer som har angivet e-mail.

Stk. 3. Møde- og stemmeberettiget er bestyrelse og medlemmer af foreningen, der har betalt forfaldet kontingent. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Forældre/ værger til samme er berettiget til at møde op, men har som ikke medlemmer, ingen stemmeret. Forældre/værger er berettigede til at opstille og blive valgt til bestyrelsen.

Stk. 4. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

 • Valg af stemmetæller/ dirigent
 • Formandsberetning
 • Regnskabsaflæggelse
 • Godkendelse af budget
 • Fastlæggelse af kontingent
 • Behandling af indkomne forslag
 • Valg af formand
 • Valg af 4-6 bestyrelsesmedlemmer og 1-2 suppleanter. Valg til bestyrelsen er for 2 år. 2-3 medlemmer samt 1 suppleant vælges i lige år og 2-3 medlemmer samt 1 suppleant vælges i ulige år
 • Valg af revisor og revisorsuppleant
 • Valg af repræsentanter til ØBG Silkeborg – Hovedforeningens repræsentantskabsmøde (3-5 repræsentanter)
 • Eventuelt

Af den valgte bestyrelse skal der minimum findes en kasserer og en turneringsleder. Disse poster kan ikke optages af samme person.

Stk. 5. Generalforsamlingen træffer sine beslutninger med simpelt flertal.

6. Ekstraordinær generalforsamling

Stk. 1. Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, og skal afholdes når mindst 1/3 af medlemmerne fremsætter skriftlig begrundet anmodning om det over for formanden. I sådanne tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest fire uger efter, at anmodningen er kommet til formandens kundskab.

Stk. 2. Indkaldelsesfristen for ekstra ordinær generalforsamling er ligeledes 2 uger.

7. Foreningens daglige ledelse

Stk. 1. Foreningens daglige ledelse udgøres af bestyrelsen, der foruden formanden mindst skal bestå af 3 medlemmer. Bestyrelsen vælges på generalforsamling for en toårig periode.

Stk. 2. Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse nærværende vedtægter og generalforsamlingens beslutninger.

Stk. 3. Senest 14 dage efter nyvalg til bestyrelsen afholdes konstituerede møde, hvor bestyrelsen af og blandt sine medlemmer vælger næstformand, kasserer og turneringsleder.

Stk. 4. Formanden - og i hans fravær, næstformanden – indkalder og leder bestyrelsens møder. Indkaldelse sker skriftligt, på e-mail og via annoncering på foreningens hjemmeside, med angivelse af dagsorden.

Stk. 5. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 2/3 af bestyrelsen er til stede.

8. Økonomi, regnskab og revision

Stk. 1. Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.

Stk. 2. Bestyrelsen er ansvarlig over for generalforsamlingen for budget samt regnskab.

Stk. 3. Foreningens regnskab føres af kassereren, der tillige fører foreningens medlemsregister.

Stk. 4. Regnskabet revideres af den/ de på generalforsamling valgte revisorer.

9. Tegningsregler

Foreningen tegnes udadtil ved formand og mindst et yderligere bestyrelsesmedlem. Ved optagelse af lån tegnes foreningen af den samlede bestyrelse. Prokura kan gives til foreningens kasserer af formanden og ét bestyrelsesmedlem.

Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler foreningen.

10. Vedtægtsændringer

Stk. 1. Disse vedtægter kan kun ændres med 2/3 flertal på en generalforsamling, hvor ændringsforslaget fremgår på dagsordenen.

Stk. 2. Vedtægtsændringer træder i kraft ved virkning fra den generalforsamling, de vedtages på.

11. Opløsning

Opløsning af foreningen kan kun finde sted med 2/3 flertal på to hinanden følgende generalforsamlinger, hvoraf den ene skal være ordinær. Generalforsamlingen holdes med mindst én måneds mellemrum.

12. Datering

Således vedtaget på generalforsamling den 14. april 2012.

Ændret på ekstraordinær generalforsamling den 15. september 2014.

Kalender