Banner

Vedtægter for ØBG Silkeborg Bordtennis

1. Navn

Afdelingen navn er ØBG Silkeborg - Bordtennis. Klubben kan også være registreret under følgende navne: ØBG Silkeborg, Øster Bording/Balle Gymnastikforening - Bordtennis afdeling.

Afdelingens hjemsted er Silkeborg Kommune.

Afdelingen er medlem af ØBG Silkeborg - Hovedforening. Afdelingen er tilsluttet Danske Gymnastik & Idrætsforeninger (DGI) via sit medlemsskab af DGI-Midtjylland samt Danmarks Idræts Forbund via Dansk Bordtennis Union

Endvidere er afdelingen medlem af Idrætssamvirket i Silkeborg via ØBG Silkeborg - Hovedforening.


2. Formål

Afdelingens formål er gennem idrætsaktiviteter, kammeratlig samvær andet folkeligt og kulturelt arbejde at fremme sundheden og den enkeltes lyst til medlevelse og medansvar, for derved at bidrage til et rigt og varieret fritidstilbud (fritidsliv) for alle aldersgrupper.


3. Aktiviteter

Afdelingens aktivitets består af bordtennis.


4. Medlemmer

Afdelingen er åben for alle interesserede, der kan tilslutte sig forenings formål, enten som aktive eller som passive medlemmer.


5. Kontingent

Kontingent fastsættes på den årlige generalforsamling.


6. Udelukkelse

Et medlem kan idømmes karantæne for kortere eller længere tid eller - i særlige tilfælde udelukkes af foreningen

a) ved at undlade at betale kontingent inden 3 måneder efter forfaldsdagen - udelukkes pågældende automatisk

b) ved i omtale eller handling skade foreningens interesser og anseelse

Afgørelsen træffes i hvert enkelt tilfælde af afdelingens bestyrelse.

Den udelukkede har ret til at få udelukkelsen optaget som punkt på førstkommende generalforsamling, hvor den pågældende har ret til at være til stede og tale.


7. Generalforsamling

Ordinær generalforsamling afholdes i februar måned.

Generalforsamlingen bekendtgøres i Hovedforeningens medlemsblad og/eller på Hovedforeningens hjemmeside og/eller ved information direkte til afdelingens medlemmer.

Generalforsamlingen indkaldes med 14 dages varsel.

Kun medlemmer som er fremmødte på generalforsamlingen, kan afgive stemme samt foreslås og vælges til bestyrelsen. Et medlem som er forhindret i at møde frem på generalforsamlingen, kan foreslås og vælges, hvis der foreligger skriftligt tilsagn fra vedkommende.

Afstemningen foregår ved håndsoprækning, dog skal der foretages skriftlig afstemning, når en af de fremmødte anmoder herom.

Alle personvalg skal foregå skriftligt.

Alle afgørelser træffes ved simpelt flertal. Generalforsamlingen er beslutningsdygtige uanset antallet af fremmødte medlemmer.

Ethvert medlem har adgang og taleret på generalforsamlingen. Stemmeret og valgbarhed har aktive medlemmer ved det fyldte 14 år, eller forældre til aktive medlemmer under 18 år. Der kan ikke afgives stemme af forældre til aktive medlemmer såfremt det aktive medlem fra det 14 år selv er til stede og stemmeberettiget.

Dagsorden for generalforsamlingen skal mindst indeholde:

 1. Valg af dirigent og stemmetæller
 2. Beretning fra bestyrelsen
 3. Fremlæggelse af regnskab
 4. Bestyrelsens forslag til afdelingens virke for det kommende år
 5. Fremlæggelse af budget, og kontingent vedtagelse
 6. Indkomne forslag
 7. Valg
  1. formand
  2. 4 bestyrelsesmedlemmer – 2 for to år adgangen
  3. suppleant
  4. repræsentanter til ØBG Silkeborg - Hovedforenings repræsentantskabsmøde
  5. 2 revisorer
  6. revisorsuppleant
 8. Eventuel

Forslag der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal tillige finde sted når mindst 25 medlemmer skriftlig anmoder herom. I Sådanne tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest fire uger efter anmodningen er bekendtgjort overfor for formanden.


8. Afdelingens ledelse

Afdelingen ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer bestående af minimum formand, næstformand, sekretær, og kasserer.

Bestyrelsen vælges på afdelingens generalforsamling for en toårig periode således.

Til bestyrelsen vælges 1 suppleant. Hvis en suppleant indtræder i bestyrelsen sidder vedkommende som bestyrelsesmedlem til førstkommende generalforsamling.

Senest 14 dage efter generalforsamlingen konstituere bestyrelsen sig selv med næstformand, kasserer og sekretær. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen kan nedsætte relevante arbejdsgrupper.

Formanden - og i hans fravær næstformanden - indkalder og leder møderne. Indkaldelse sker skriftligt med angivelse af dagsorden når formanden skønner det nødvendigt eller når mindst tre medlemmer af bestyrelsen fremsætter ønsker om det overfor formanden. I sådanne tilfælde afholdes møderne senest 2 uger efter, at anmodningen er kommet til formandens kundskab.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig når flertallet af bestyrelsen er til stede.

Afdelingens formand er automatisk medlem af ØBG Silkeborg - Hovedforenings bestyrelse. Hvis formanden for afdelingen vælges som formand for Hovedforeningen, indtræder afdelingsformandens substitut for denne i Hovedforeningens bestyrelse.


9. Afdelingens repræsentanter til Hovedforeningens repræsentantskabsmøde

Afdelingen vælger maksimalt 5 repræsentanter på generalforsamlingen. Repræsentanterne vælges for 1 år.


10. Økonomi, regnskab og revision

Regnskabsåret følger kalenderåret.

Bestyrelsen er ansvarlig overfor generalforsamlingen for budget og regnskab

Regnskabet føres af afdelingens kasserer eller regnskabsfører udpeget af bestyrelsen.

Regnskabet revideres af 2 af generalforsamlingen valgte revisorer. Revisorerne vælges for to år ad gangen og afgår skiftevis. Der vælges revisorsuppleant.


11. Tegningsregler og hæftelse

Afdelingen tegnes udadtil ved formand og mindst et yderligere bestyrelsesmedlem i afdelingen. Prokura kan gives til kassereren eller regnskabsføreren af formanden og et bestyrelsesmedlem. Ved optagelse af lån og ved salg/pantsætning af fast ejendom tegnes afdelingen af den samlede bestyrelse.

Der påhviler ikke afdelingens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser der påhviler foreningen.


12. Vedtægtsændringer

Disse vedtægter ændres med 2/3 flertal af de afgivne stemmer på generalforsamlingen, hvoraf ændringsforslaget fremgår af dagsordenen.

Vedtægtsændringer træder i kraft med virkning fra de generalforsamlinger de vedtages på.

13. Afdelingens opløsning

Opløsning af afdelingen kan kun finde sted med 2/3 flertal af de afgivne stemmer på to hinanden følgende generalforsamlinger i afdelingen, hvoraf den ene skal være ordinær.

Generalforsamlingerne skal finde sted med mindst 3 og højest 6 ugers mellemrum.

Ved endelig afgørelse om opløsning træffes endvidere beslutning om anvendelse af afdelingens eventuelle formue til almennyttige, idrætslige formål.

Således vedtaget på generalforsamlingen den 23.02.2006.

Kalender